Rali CFfI Ceredigion, Tregaron 2017

Uchafbwynt y flwyddyn i nifer o glybiau ac aelodau mudiad y Clybiau Ffermwyr Ifanc yw’r Rali Sirol flynyddol, â gynhaliwyd eleni ar fferm Dolyrychain, Pontrhydfendigaid dan ofal CFfI Tregaron. Braf yw adrodd bod nifer fawr o aelodau’r clwb wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau ar y diwrnod.
Cystadlaethau cyntaf y dydd oedd Cystadlaethau yr Aelodau lle bu Catrin Cleaton yn cystadlu yn y gystadleuaeth Crefft, a Dilwyn Harries yn Gosod Blodau. Iwan Morris ac Ieuan Morgan a fu’n coginio ar ran y clwb gan ddod i’r trydydd safle. Bu Lynn Morris, Marian Jones ac Elin Mair yn cyflwyno eu syniad am git chwaraeon newydd, ac Ifan Davies yn cystadlu yn y gystadleuaeth trin gwlân.
Yn ogystal, bu nifer o aelodau yn barnu stoc. Ifan Davies ddaeth i’r trydydd safle yn barnu gwartheg Limousin 16 oed ac iau, Dylan Morris i’r trydydd safle yn y dosbarth 21 oed ac iau, a Dewi Davies yn cystadlu yn y dosbarth 26 oed ac iau, gyda’r tîm yn dod i’r pedwerydd safle. Bu Sian Davies, Dewi Davies a Caryl Vaughan yn cystadlu wrth feirniadu defaid Suffolk, gyda Dewi yn dod i’r ail safle yn y dosbarth 21 oed ac iau. Bu Sian hefyd yn cystadlu wrth feirniadu Merlod Adran D.
Caryl Morris a Dylan Morris fu’n cystadlu yng nghystadleuaeth gêm y cenhedloedd. Gareth Harries a Llion Thomas oedd yn cystadlu yn y gystadleuaeth coedwigaeth gan ddod i’r ail safle. Ar ôl diwrnod llawn o gystadlu daeth yr aelodau ynghyd ar gyfer cystadleuaeth y Tablo, lle crëwyd darlun o rali mewn coedwig.
Ar ddiwedd y dydd cynhaliwyd y seremoni wobrwyo. Llongyfarchiadau i Caryl Vaughan am gyd-ennill gwobr Aelod Hŷn mwyaf gweithgar y mudiad am y flwyddyn. Pleser hefyd oedd ennill y gwobr am y clwb bychan mwyaf gweithgar eto eleni.
Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gymryd rhan, i’r mudiad a Chlwb Tregaron am gynnal diwrnod mor llwyddiannus. Yn olaf, hoffai’r clwb ddiolch yn fawr i holl aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r clwb am yr holl gefnogaeth ar gyfer y rali, ac holl ddigwyddiadau’r clwb yn ystod y flwyddyn. Edrychwch ymlaen at flwyddyn llewyrchus arall ym mis Medi!

 

Lawlwytho PDF o’r Adroddiad