Mai 2018

Mae’r aelodau wedi bod yn cwrdd yn rheolaidd yn ystod y misoedd diwethaf a braf gweld cefnogaeth dda i’r gweithgareddau ar nos Lun. Daeth yr amser i ffarwelio gyda Jamie Reid a fu’n dod i’r clwb yn selog bob nos Lun yn ystod ei gyfnod fel gwas ar fferm Morfa dros wyna. Yng nghyffiniau Caeredin oedd yn ffermio gyda’i dad ac yn aelod o’r mudiad nol yn yr Alban. Gobeithio iddo fwynhau yn ein cwmni.
Bu’r aelodau ar ymweliad a Meithrinfa’r enfys yn Cross Inn ac yn chwarae golff yn y ‘driving range’ yn Penrhos. Aeth pedwar aelod i gystadlu yng nghwis Iau y sir yn Nhregaron. Aed am dramp i Aberystwyth i dynnu lluniau ar themau gwahanol a mwynhau McDonalds ar ffordd adre!
Cynhaliwyd Eisteddfod Ddwl i aelodau hyn yn nhafarn Rhos yr Hafod yng nghwmni aelodau CFfI Llangeitho. Euros Lewis a wahoddwyd i feirniadu’r dwlu. Dyna beth oedd noson o chwerthin a chymdeithasu. Diolch i bawb am fod mor barod i gymryd rhan a chael hwyl!
Mentrodd pedwar aelod dewr ar daith gerdded noddedig CFfI Ceredigion ar hyd llwybr yr arfordir. Roedd hi’n ddechrau bore iawn i Gareth, Caryl V, Lynn a Marian ar fore Sadwrn 7 Ebrill wrth iddynt wneud eu ffordd i Ynys Las. Cerdded wedyn yr holl ffordd i Aberaeron mewn amodau diflas iawn. Llongyfarchiadau iddi nhw am gwblhau’r her.
Nos Lun 9 Ebrill croesawyd Ben Lake, AS i’r hen ysgol yn Llanddeiniol am sgwrs hamddenol gyda’r aelodau. Braf oedd croesawu rhai aelodau o CFfI Trisant atom hefyd. Bu’n sgwrsio gyda ni am ei brofiad o gyrraedd San Steffan am y tro cyntaf a’i argraffiadau cyntaf o fywyd fel aelod seneddol. Diolch iddo am dreulio amser yn ein cwmni, yn bendant roedd pawb wedi mwynhau’r noson.
Cynhelir helfa drysor ar nos Lun 7 Mai, car cyntaf i ddechrau am 6yh o’r Hen Ysgol yn Llanddeiniol. Croeso cynnes i chi ymuno gyda ni.