Hydref 2019 – Ionawr 2020

Dros yr ychydig fisoedd dwethaf rydym wedi cael amrywiaeth o weithgareddau ar Nos Lun, yn ogystal â chystadlu mewn nifer o gystadlaethau.

Nôl ym mîs Hydref, cafwyd noson o Ioga yng nghwni Sue Jones Davies. Ar ddiwedd y mis, teithiodd criw o’r aelodau i Bontrhydfendigaid i gystadlu mewn nifer o gystadlaethau gwaith cartref a llwyfan. Daeth rhaglen y clwb i’r brig, y llyfr trysorydd yn drydydd a fideo i hyrwyddo cynnyrch lleol i’r cydradd trydydd safle.

Ar ddechrau mis Tachwedd cynhalwyd noson o arddangosfa Tân Gwyllt ar y cyd gyda Chymdeithas Cymuned Llanddeiniol. Braf oedd gweld cynifer o drigolion y pentref wedi dod i’n cefnogi. Yr wythnos ganlynol, cafwyd ymarfer ar gyfer y gystadleuaeth gemau dan do. Yna croesawyd cyn-aelod yn ôl i’r clwb i rannu ei brofiadau a hanesion o fewn y byd ralio. Diddorol oedd clywed straeon Andrew Edwards o ar draws y byd.

Bu Dewi yn cystadlu yn Ffair Aeaf Lloegr yn Stafford wrth farnu wyn. Ymlaen nesaf at Ffair Aeaf Cymru yn Llanelwedd lle bu Ifan yn barnu carcasau wyn, lle fu tîm Ceredigion yn fuddugol, a Dewi’n barnu wyn tew.

Yn mis Rhagfyr, cafwyd noson o ymlacio trwy nofio ym Mharc Penrhos, Llanrhystud, ac yna darganfyddwyd dalent cudd nifer o aelodau i allu chwarae’r Iwcalili yng nghwmni Steffan Rees yr wythnos ganlynol. Bu nifer helaeth o aelodau’r clwb ar draws y fro yn canu carolau ar yr 16eg o Ragfyr. Diolch i bawb am eu haelionni. Casglwyd cyfanswm o £660 i’w rannu’n gyfartal rhwng Sefydliad DPJ a Chalonnau Cymru.

Cychwynnwyd y flwyddyn newydd gyda dwy o’n haelodau yn sôn am eu teithiau dramor. Soniodd Lynn am ei thaith i Batagonia gyda’r Urdd a Marian am ei phrofiad o hwylio o amgylch de-orllewin Lloegr. Teithwyd yr wythnos ganlynol i Lanbedr Pont Steffan i gwis y sîr lle ddaeth y clwb i’r cydradd drydydd safle yn y cwis diogelwch ar y ffyrdd.

Edrychwn ymlaen i barhau gyda rhaglen gyffroes o weithgareddau dros y misoedd nesaf.

Llun: Aelodau CFfI Llanddeiniol â fu’n cymryd rhan yng nghystadleuaeth Meimo i Gerddoriaeth yn Eisteddfod CFfI Ceredigion