Hydref 2018

Mae gweithgareddau’r clwb wedi ail ddechrau yn dilyn seibiant dros yr haf. Mwynhaodd yr aelodau drip, wedi ei drefnu gan yr arweinyddion, i Hwlffordd ar brynhawn Sul 2 Medi. Bownsio o gwmpas fu’r aelodau am awr dda yn Hangar 5, sef sied fawr yn llawn o drampolinau! Tipyn o sbort a tipyn o chwysu! Daeth pawb nol i Llond Plat yn Aberaeron i fwynhau swper blasus. Dechrau da i’r flwyddyn newydd.
Nôl i’r Hen Ysgol yn Llanddeiniol wedyn ar nos Lun 2 Medi i fwynhau sosial yng nghwmni Dafydd ac Elfyn. Braf oedd croesawu nol yr aelodau presennol a gweld ambell wyneb newydd yn ein plith. Wedyn wythnos yn ddiweddarach croesawodd yr aelodau Eleri Jones a Helen Mcnulty Jones i gynnal ‘Bake Off’. Rhannwyd yr aelodau yn ddau dîm a’r dasg oedd creu te prynhawn yn cynnwys gwneud brechdanau (sleisio torth eu hunain cofiwch!), addurno cacennau bach, gwneud pancws a sgoniau. Roedd y bwrdd gorffenedig yn edrych yn ffab! Diolch i Eleri a Helen am gynnal noson dda.
Mae’n amser i’r aelodau lenwi eu ffurflenni aelodaeth er mwyn cymryd mantais o’r holl gyfleon sydd gan y CFfI i gynnig yn ystod y flwyddyn. Ydi chi’n nabod rhywun sydd chwant ymuno – mae’n agored i unrhyw un o oed ysgol uwchradd hyd at 26 mlwydd oed a rhywbeth at ddant pawb. Dewch draw ar nos Lun i’r Hen Ysgol yn Llanddeiniol.