Gorffennaf 2018

Bu’n ddiwrnod prysur ar fferm Sychpant, Trefilan yn Rali’r Sir i griw bach ond brwdfrydig CFfI Llanddeiniol. Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu a diolch i bawb am eu cymorth wrth baratoi. Braf oedd clywed enw’r clwb nifer o weithiau o’r llwyfan ar ddiwedd y dydd wrth i’r cwpanau gael eu dosbarthu. Roedd digon o sŵn wrth glywed enw’r clwb yn cael ei gyhoeddi yn y 4ydd safle ar ddiwedd y dydd. Diwrnod grêt.
Llongyfarchiadau i Gareth Harries a Llion Thomas am ddod yn fuddugol yn y goedwigaeth hŷn ac i Dilwyn Harries ac Iwan Morris ar ennill y gystadleuaeth ailgylchu palet. Ennill hefyd wnaeth Dewi Davies a Caryl Morris yng ngêm yr oesoedd. Mae’n debyg mai dydd Iau fydd y diwrnod prysur i’r clwb yn y Sioe Frenhinol eleni. Pob lwc iddynt yno.
Daeth y tîm barnu moch yn 2il gyda Ifan Davies yn 2il dan 16, Dewi Davies yn 4ydd dan 21 a Gethin Hughes yn 2il dan 26. Pedwerydd oedd y barcud a ddyluniwyd ac a grëwyd gan Caryl Vaughan, Elin Mair, Sarah-Jayne Corfield. I fyny fry oedd thema’r tablo a ddaeth i’r 4ydd safle a da iawn i’r criw canu sef Guto Lewis, Lois Rhiannon, Rhianwen Jones, Betsan Hughes, Catrin Cleaton a Sarah-Jayne Corfield ar ei 5ed safle. Lois Rhiannon a Catrin Cleaton fu’n coginio, Caryl Morris yn gosod blodau a Betsan Hughes yn creu cofrodd dathlu yn y crefft gan gyfrannu marciau gwerthfawr i’r 10fed safle yng nghystadleuaeth yr aelodau.
Braf hefyd oedd ailennill cwpan y clwb bach gorau yng nghystadlaethau’r sir am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae’n amser cymryd hoe bach nawr dros fisoedd yr haf ond cynhelir CCB y clwb ar nos Lun, 30 Gorffennaf am 8y.h. yn yr Hen Ysgol, Llanddeiniol.