Ebrill 2019

Prysur iawn bu’r aelodau yn ystod mis Chwefror wrth iddynt baratoi ar gyfer cystadleuaeth Hanner Awr Adloniant CFfI Ceredigion. Cafodd yr aelodau gyfle i gynnig syniadau ar gyfer thema ac roedd pawb yn hoffi’r syniad o Priodas Pum Mil. Yn dilyn hyn, datblygwyd stori Priodas Fawr y Cardi gan yr arweinyddion. Diolch i bawb am eu cyfraniadau i’r ymarferion ac i’r perfformiad terfynol. Roedd hi’n gret gweld bron pob un o aelodau’r clwb yn cymryd rhan ar y llwyfan. Cafwyd adborth caredig gan y gynuilleidfa oedd wedi gwylio’r perfformiad ac roedd Gethin Hughes wedi gwneud tipyn o argraff ar y beirniad. Cafodd ei enwi’n actor gorau’r gystadleuaeth dan 26 ar ddiwedd yr wythnos. Llongyfarchiadau mawr, ni’n rili browd ohono ti!
Daeth gwahoddiad i fynd i berfformio’r ddrama gyda Trisant yng Nghapel Bangor ac i Bontrhydfendigiaid i berfformio yn noson adloniant Lledrod. Yna cynhaliwyd ein cyngerdd yn neuadd Llanrhystud ar 13 Mawrth yng nghwmni Llangeitho. Diolch i bawb ddaeth i gefnogi’r clwb.
Ar y nos Lun ar ôl perfformio’r hanner awr nath yr aelodau fwynhau tecawe Tsieniaidd a chyfle i ymlacio yn yr hen ysgol. Mwynhaodd pawb ymweliad a fferm Tynberllan, Llanilar ar 11 Mawrth i brofi ‘lambing live’. Diolch i’r teulu am y croeso cynnes. Ymweliad arall a gafwyd ar 25 Mawrth i weld ieir Lanlwyd. Diolch i Hywel a’r teulu am y croeso. Dysgodd bawb rhywbeth newydd.